کلاغ ها


+ کــــــوه منتشـــــر شــــد !

آخرين شماره ی فصل نامه ی کوه (۴۱) در ۹۶ صفحه و با يک افزايش قيمت ناگهانی چهارصد تومانی  به قيمت ۱۲۰۰   تومان منتشر گرديد . در فهرست مطالب اين شماره آمده است : ... از دريا به کرانه ـ صعود قلل ماترهورن ـ چاه دريا ـ برفراز خانتانگيری ـ گفت و گو با مسئول جانپناه ناندل ـ کوله پشتی ـ کمپ تابستانی در دماوند ـ کليدهای طلايی فرهنگ ـ صعود خط الراس دنا ـ بوزسينه ـ دره يخار ـ جنگل نوردی ... کوکوشکا ـ در هوای رقيق ـ کوه عريان ـ دائره المعارف ـ اخــــــبار و ...

 

کلاغ ها :

۱ـ حسن صالحی مقدم در جريان نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان که به موضوع دهمين سالگرد انتشار مجله ی کوه اختصاص داشت ٬ صريحا عنوان نمود و قول داد که به دليل افزايش حجم و هزينه ی آگهی های دريافتی ٬ ويژه نامه ی تمام رنگی شماره ۴۰ هيچگونه افزايش قيمتی نخواهد داشت و به همان قيمت ۸۰۰ تومان در اختيار کوه نوردان علاقمند قرار خواهد گرفت . اما ٬ اينگونه نشد و مجله ی تمام رنگی شماره ۴۰ با قيمت ۲۰۰۰ تومان عرضه گرديد . ضمن آنکه ( به نظر کلاغ ها ) غرور و تکبر مدير غير مسئول(!) اجازه نداد کوچکترين توضيحی برای اين افزايش قيمت سرسام آور و غير منطقی ( با وجود افزايش حجم و هزينه ی آگهی های دريافتی ) به خوانندگان عزيز و محترم اين يگانه فصل نامه ی تخصصی کوه نوردان ايران ٬ ارائه شود ( شماره ۴۰ ) . اکنون نيز در شرايطی که مجموع آگهی های مجله ٬ حجمی در حدود ۴۰ صفحه ٬ نسبت به ۹۶ صفحه موجود را در بر گرفته ٬ برای افزايش قيمت چهارصد تومانی ودر صفحه ۶ ٬ همگامی با تورم بهانه شده است !!

۲ـ حالا ديگر باورمان شده است که : احکام ٬اظهار نظرها و تحليل های حسن صالحی مقدم ( مدير مسئول مجله ) در باب مسايل سياسی ٬ اجتماعی ٬ علمی ٬ فرهنگی ٬ ورزشی و ... که در بخشی با عنوان حرف اول نوشته می شود ٬ يک طنز تمام عيار است و نبايد چندان جدی گرفته شود . اين نکته و اعترافی ست که خودش هم به آن اذعان دارد : ... در شماره ۳۶ خواسته شد ... که در آينده در باره موضوعات وابسته به مدرنيته به گفتگوی مکتوب بپردازيم  اما تا آخرين لحظه مقرر ... پاسخی به اين درخواست فرهنگی داده نشد ( کوه ۳۷ ) . در آن زمان کلاغ ها نظر دادند : امکان ندارد در شرايط فعلی جامعه ی ما ٬ افرادی تا بدين حد ساده دل و خوش باور پيدا بشوند که بخواهند اهتزاز پرچم مدرنيته و اصلاحات را در دستان ( تا مغز استخوان سنتی و منجمد ) افرادی مانند صالحی مقدم و دوستانش باور کنند !! و اين گونه هم شد . در شماره ۳۹ و بعد از نااميدی از پرچمداری مدرنيته (!) تلاش برای خط دهی و رهبری جريان نقد نويسی آغاز می شود . احکام ٬ اظهار نظرها و تحليل ها چنان کم مايه و حتی بی محتوا بود که : ... در شماره های قبلی از نقد ٬ منتقد و انتقاد نوشتيم و از شرايط آن قلم زديم . دريغ از اندکی توجه ! ( شماره ۴۱ ) ... و حالا در حرف اول اين آخرين شماره ی مجله ی کوه ٬ حسن صالحی مقدم نمی تواند خشم و عصبانیت خود را از گسترش دنيای ارتباطات ٬ افزايش آگاهی های مستقل اجتماعی و...پنهان کند . هيچيک از خواب های انحصار طلبانه شان برای کوه نوردی ايران تعبير نمی شود . حنای نوگرايی شان برای نسل جديد ديگر رنگی ندارد ٬ چرا که امکانات عصر جديد ٬ پيشاپيش سرنوشت محتوم همه ی قيم ها و پدرخوانده ها را رقم زده است و ... بيچاره مدير مسئولی بجا مانده از روزگاری سپری شده ٬ که بی اختيار نقاب از چهره بر می گيرد و در مخالفت با همان مدرنيته ای که چند شماره پيش ٬ داعيه ی رهبريش را داشت ٬ داد سخن می دهد : ... اين گستردگی ٬ جامعه را به يک جامعه اطلاعاتی تبديل و حاکميت جديدی را بنا کرده است که به همراه خود شور ٬ شعف ٬ آگاهی ٬ چالش ٬ حرمان و ... به همراه دارد . به عبارتی ٬ ناسازگاری فرهنگی ٬ فروپاشی حرمت در جامعه يا دوگانگی فرهنگی را به بار می آورد ! ... اصل تکامل تدريجی است و چنانچه از مسير عادی خارج شود و سرعت نابسامان گيرد زيان آور است . آفت بزرگ جامعه امروز ٬ اطلاع رسانی غير حضوری و مکاتبه ای است ... فصل نامه کوه به صراحت اعلام می دارد مخالف فن آوری ٬ توسعه ٬ اصلاحات ٬ اينترنت ٬ نقد ٬ تحليل محتوا و ... بر پايه ادب ٬ فرهنگ ٬ مسائل شرعی و عرفی نيست . ولی قايل بر اين رای است که همگان وجاهت و صلاحيت ورود به اين حريم را ندارند ( کوه ۴۱ ) . و فقط کافی ست بپرسيد : بسيار خوب آقايان ! چه کسی و چگونه وجاهت و صلاحيت ورود انسان ها را به اين حريم ( مدرنيسم ) تعيين می کند؟  آن وقت است که قيم ها و پدر خوانده های تمامی تاريخ بشر ٬ سر از قبور عنکبوتی و باستانی خويش بيرون آورده و فرياد می زنند : ... ما ! ... ما ! ... روشن است ما !!

۳ـ در تاريخ شنبه ۳/۱۰/۸۴ نامه ی شخصی بنام جعفر نخجوانی در اين وبلاگ منتشر گرديد که حاوی انتقادهای صريح و تکان دهنده ای از وضعيت و فضای مثلا فرهنگی (!) حاکم بر مجله کوه بود . نخجوانی در نامه اش نوشته بود که وقتی برای انتشار حاصل مطالعات و تحقيقات عملی اش پيرامون بيماری کوه گرفتگی به دفتر مجله ی کوه رفته است : ...  ولی همان برخورد اول در دفتر مجله ٬ احساس بدی پيدا کردم که متاسفانه به واقعيت پيوست . در آنجا به من گفته شد که مقاله بايد در ليست انتظار نوبت قرار گيرد ولی اگر تبليغ داشته باشيد ٬ در اولين مجله چاپ خواهد شد ( نامه نخجوانی ) . اثبات ادعای اين شخص محقق و دلسوز کوه نوردی ايران خيلی سخت نيست ! چهار تن از باشگاه دماوندی ها ٬ تابستان امسال به اجرای برنامه ای توريستی ـ ورزشی در اروپا می پردازند . هدف٬ ماترهورن و مون بلان بوده است . در صعود ماترهورن موفق نيستند و حاصل کارشان فقط صعودی معمولی به مون بلان می شود . اولين گام و اقدام در فرهنگ و عادت ديرينه شان به بزرگ نمايی و حماسه سازی از کارهای کوچک و معمولی ٬ تهيه و انتشار گزارش در فصل نامه ی کوه است !! ( به برکت وجود ديگر دماوندی های حاضر در هيئت مديره انجمن کوه نوردان ٬ اين صعود معمولی را به موضوع نشست ماه آينده ـ بهمن ـ انجمن نيز تبديل کرده اند !! و همچنين قابل توجه آن دوست عزيزی که در باره انگيزه های رقابت پنهانی آرشی ها و دماوندی ها برای قرار گرفتن در جايگاه های مديريتی انجمن کوه نوردان سوال کرده بود )  و حالا فرض بگيريد همان پاسخی را که به نخجوانی داده شده ٬ دماوندی ها نيز شنيده اند : ... گزارش بايد در ليست نوبت قرار گيرد ولی اگر تبليغ داشته باشيد در اولين مجله چاپ خواهد شد !!! اکنون شماره های ۴۰ و ۴۱ مجله ی کوه را در کنار هم قرار دهيد تا متوجه شويد اين دماوندی های بازاری و پولدار ما ٬ بيدی نيستند که از اين گونه بادها به لرزه افتند !!! سفارش و چاپ آگهی و پرداخت کليه ی هزينه های درخواستی ( شماره ۴۰ ) و پايبندی به قول و قرارهای وعده شده و چاپ خارج از نوبت گزارش در اولين شماره ( شماره ۴۱ ) ٬  ببينيد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش آگهی در شماره ۴۰ ( راست ) و  چاپ گزارش در شماره ۴۱ ( چپ ) !!

 

۴ـ حسن صالحی مقدم در حرف اول فصل نامه ی ۴۱ نوشته است : ... بسياری از مکتوبات اينترنتی وجاهت شرعی و عرفی ندارد . وسعت ديد و سلامت انديشه و صداقت گفتار در نوشتارها ديده نمی شود ... ماهم ناچاريم به نمايندگی از طرف تمامی کلاغ های عالم به او اعلام کنيم : برای مدير مسئولی که مخاطبان و خوانندگان مجله اش را تعدادی افراد ناآگاه ٬ بی سواد و بی فرهنگ فرض می کند و با کمی دستکاری و تغيير در کلمات و واژه ها ٬ در پای متنی زيبا و فراموش نشدنی از دکتر علی شريعتی ٬ می نويسد : دکتر حسن صالحی مقدم !! ( کوه شماره ۶ ) استفاده ابزاری از مفاهيمی مانند وجاهت شرعی و عرفی ٬ وسعت ديد ٬ سلامت انديشه ٬ صداقت گفتار و ... شرم آور است !

 

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک