کلاغ ها


+ تاريخ اعزام تيم اورست و اصرار بر سكوت !

تاريخ اعزام تيم مختلط فدراسيون کوهنوردی ايران ، جهت صعود قله اورست ، مشخص شد . پس از انتشار اسامی نفرات انتخاب شده  ،  بنا به اعلام حسين رضايی ، مسئول روابط عمومی اين فدراسيون و در وبلاگ كوه نوشت ،  تاريخ اعزام آنان چهارشنبه ۲۶ اسفند خواهد بود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

برای دروازه نقره كوب كه با هفت قفل جادو بسته ست !

كلاغ ها :

اينكه چرا و به كدام پشتوانه  مديريت فعلی فدراسيون كوهنوردی  در قبال خط مشی ، فعاليت ها و عملكرد خود ، كوچكترين تمايل و رغبتی برای پاسخگويی و روشنگری افكار عمومی جامعه ی كوهنوردی كشورمان ندارد ، می تواند پرسش خوبی باشد . اينكه راز مديريت ( حاكميت ؟ ) طولانی صادق آقاجانی بر فدراسيون كوهنوردی ايران در چيست و در كجا ـ يا كجاها ـ بايد آن را جست و جو كرد ، هم می تواند پرسش خوبی باشد . چگونه است كه طی دو دهه گذشته و در هر كابينه ای ( دولتی ) كه اداره امور را در دست گرفته  ــ با كلمات رايج فعلی : محافظه كار ، ميانه رو ، اصلاح طلب و ...  ــ بر جايگاه ثابت و انگار هميشه استوار صادق آقاجانی كوچكترين خدشه ای وارد نشده است ؟ آيا معنی آن اين است كه در تمام اين سرزمين ، فردی شايسته تر و تواناتر از او برای مديــــريت بر فدراســـيون كوهنوردی وجود ندارد ؟ يا نه ، رمز بقا و ماندگاری او را بايد در اراده و خواست يكی از جناح هاي حاكميت سياسی ايران سراغ گرفت ؟ كداميك ؟ به شخصه ، وقتی به تحليل رفتار غير عادی ( نسبت به ديگر فدراسيون های ورزشی ) و در عين حال اشرافی و از موضع بالای اين مديريت ـ كه مبتنی بر بی توجهی و عدم پاســــخگويی به افكار عمومی و سوالات منتقدان خود است ـ  می پردازم ، گزينه ی دوم را پاسخ صحيح تر و در ضمن منطقی تری می يابم . می توان از حادثه تلخ قله گاشربروم ياد كرد و در تحـــــليل برخورد مديــــــريتی صادق آقا جانی با آن ، نقدهای بی شماری نوشت . می توان ... اصلا چرا راه دوری برويم : می توان در باره اولين تيم مختلط فدراسيون كوهنوردی ( البته در ۲۶ سال اخير ) و پروسه ی اردوهای آمادگی و انتخاب نفرات برای صعود قله اورست در سال ۸۴ ، به دهها پرسش بی پاسخ مانده اشاره كرد و پيش از آن و برای رفع هر گونه قضاوت ها و برداشـــــت های نادرست احتمالی ، نكاتی بديهی اما انگار فراموش شده ای را متذكر شد كه : پرسشگری حق ماست ! آگاهی حق ماست ! خواست عملكردی روشن ، شـــــــــفاف و مبـــــــــتنی بر عدالت ، حق ماست !  و در مقابل ...  پاسخگويی وظيفه ي شماست ! روشنگری اذهان و احترام و توجه به افكار عمومی وظيفه ی شماست ! آيا اين را می دانستيد ؟

چرا اردوهای آمادگی بانوان جهت صعود قله اورست ، از سطح نازلی برخوردار بوده و هيچيك از مناطق كوهستانی مورد نظر،  دارای ارتفاع قابل توجهی نبوده است ؟ قله كرماكوه ... الوند و كلاغ لان ... قله حجال ( برای بانوان ) ... سركچال ... ريزان ، آتشكوه ، ساكا و دواندن تيم در مسير پناهگاه كلك چال (!) ... ارائه پاسخی روشن و منطقی ، وظيفه ی فدراسيون كوهنوردی و اعضای برنامه ريز در كميته هيماليا نوردی آن است و آيا اگر پاسخی ـ هر چند كوچك ـ داده و يا شنيده نشد ، ما حق داريم آن را به حساب ضعف و ناتوانی در سازماندهی و برنامه ريزی اردوهای آمادگی بگذاريم ؟ چند روز پيش بهاره سينكی ( يكی از شركت كنندگان در كليه مراحل اردوهای آمادگی ) در تماسی تلفنی عنوان نمود : ... پايين بودن سطح اردوها ، انتخابی و عملكردی بسيار آگاهانه بوده است ! ... فقط در اين شكل اجرا بود  كه می توانستند ضعف نفرات از پيش انتخاب شده ی خود را بپوشانند !! ... حالا اگر شما خود را ملزم به پاسخگويی ندانستيد ، آيا ما حق خواهيم داشت كه نتــــــيجه گيری ساده و در عين حال منطقی بهاره سينكی را بپذيريم ؟ 

انتخاب نفرات اصلی تيم اورست ، بر اساس چه ضوابط و معيارهايی بوده و اين انتخاب توسط چه كسی ـ يا كسانی ـ صورت گرفته است ؟ توضيح رضا زارعی به عنوان سرپرست اردوهای آمادگی و عضو كميته هيماليا نوردی فدراسيون ، برای انتخاب همسرش چيست ؟ دلايل و مبــــــــناهای انتخاب رويا غضنفری برای حــــــضور در تيـــــم اعزامی چه بوده است ؟  حالا اگر شما تصميم گرفتيد كه پاسخ ندهيد و برای افكار عمومی جامعه كوهنوردی كشورمان حقی در اين زمينه قائل نباشيد ، آيا اعلام تبعيض و بی عدالتی و اجـــــحاف آشكار در انتخاب رويا غضنفری و اينكه اين انتخاب مبتنی بر هيچ شايستگی و توانمندی لازم نبوده است و انتقاد و اعتراض به نحوه عملكرد فدراسيون در اين زمينه ، امری طبيعی و اجتناب ناپذير نيست ؟ من كه فـــــكر نمی كنم اوضاع چنان آشفته و از هم گسيخته شده باشد كه عده ای در يك فدراسيون ورزشی بخواهند با خود فكر كنند كه ما هر كار كه دوست داشته باشيم می كنيم و به هيچكس هم مربوط نيست ! به يقين اين گونه نيست . مديريت فدراسيون كوهنوردی ايران موظف به پاسخگويی در مورد نحوه و چگونگی انتخاب نفرات تيم اعزامی خود به قله اورست می باشد .

حاميان مالی اين صعود چه كسانی هستند ؟ صادق آقا جانی اين مبلغ را چگونه و از كجا و يا از چه كسانی تامين كرده است ؟ دليل اين پنهان كاری چيست ؟ تا كنون در دنيای ورزش نديده ايم اسپانسری بر عدم تبليغ و افشای نامش تاكيد داشته باشد ، پس موضوع چيست ؟ آيا اين حاميان مالی صعود سال ۸۴ فدراسيون ، همان حاميان سياسی و پشت پرده ی صادق آقاجانی هستند كه تا به امروز توانسته اند پشتوانه ودليل مديريت (حاكميت ؟) طولانی او بر فدراسيون كوهنوردی ايران باشند ؟ برای دنيای ورزش در عصر معاصر ، روشنگری در اين زمينه عرف و ضرورتی بسيار طبيعی و پذيرفته شده محسوب می شود .

لازم به توضيح نيست كه هيچ مشكل شخصی با صادق آقاجانی وجود ندارد . او حتی اگر بخواهد مثل الگوی رئيس جمهورحافظ اسد و وليعهد بشار اسد در جمهوری سوريه (!) هم عمل كند و نگاهش به رياست فدراسيون كوهنوردی ايران ، چيزی مانند ميراث پدری باشد و مثلا پنجاه سال ديگر فرزندش را به جانشينی خود برای اداره امور كوهنوردی اين كشور هم بگمارد ، ما همــــــچنان از حق خود در پرســـــشگری و آگاهی و همچنين وظيفه ی ــ تاكيد می كنم : وظيفه ی ــ  مديران و مسئولان در پاسخگويی و پاسخگويی و پاسخگويی حرف خواهيم زد . حتی اگر مخاطب مان بشار آقاجانی باشد !

در ضمن برای صادق آقاجانی پيشنهادی هم دارم . در كنار تمام كلاس ها و دوره های مختلف ورزش كوهنوردی كه در فدراسيون روی آنها كار می شود ، پيشنهاد می كنم : آقا جانی برای كليه ي كاركنان مجموعه ی مديريتی خود ، و به عنوان يك ضرورت فوری و حياتی (!) ، ترتيب برگزاری كلاسی آموزشی در زمينه ی آشنايی با مفاهيم نقد ، جايگاه نقد و منتقد و ... را بدهد . بد نيست اگر آنها ياد بگيرند كه : نقد ، كينه توزی و دشمنی نيست . نقد، پرسشگری ست . نقد ، فروپاشی و تخريب نيست . نقد ، روشنگری ست . نقد ، منفعت طلب و مصلحت انديش و محافظه كار نيست . نقد ، صادق و عدالت خواه و شجاع است . نقد ، جهل و دروغ و ريا را برنمی تابد . نقد ، آرمان گرا و انسانی و شريف است . نقد ...

ورقی فرض كن ، يك روی در تو ، يك روی در يار ، يا در هر كه هست . آن روی كه سوی تو بود خواندی ، آن روی كه سوی يار است هم ببايد خواندن ... ( مقالات شمس الدين محمد تبريزي)

 

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۳
تگ ها:
comment نظرات () لینک