کوه نوردی ايران : گذشته های دور !

قله ی خله نو ـ  تاريخ عکس ۱۵/۴/۱۳۴۱

نام ها : حسين فيضی ـ اسفنديار کيا ـ دکتر منوچهر جهانبگلو ـ ابوالحسن طوسی ـ واهان هارطونيان ـ بهمن ناصحی ـ شاپور کسايی و ...

..............................................................................

 

قله ی توچال ـ تاريخ عکس ۱۷/۳/۱۳۴۵

نام ها : هاشمی بخشی ـ ايمانی ـ احمدی و ...

/ 0 نظر / 3 بازدید