هيماليا : صعودهای انفرادی !

                     

« ... مارکو کانفورتولا Marco Confortola بعد از صعود های انفرادی اش در سال 2007 به چوايو ٬ شيشاپانگما و برودپيک ٬ برای باقی سال ديگر کاری با هيماليا ندارد . او اکنون  توجه اش به قله ای ست که در تمام مدت صعودهای گسترده اش به آن چشم دوخته بود : k2 ! مارکو سال آينده به k2 می رود »

از سايت : www.k2climb.net

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید