شب بوعلی سينا !

 

دوستداران دانشنامۀ ايرانيکا شنبه 4 نوامبر (13 آبان) در شهر ژنو سوييس مراسمی برپا داشتند تا ضمن گراميداشت پديدآورندگان اين گنجينه، ايراندوستان را نيز به ياری مالی به آن فراخوانند.

اين شب نشينی درهتل اينترکنتينانتال ﮋنو با حضور پانصد مهمان ازمليت های مختلف برگزار شد و به تجليل ازپزشکان برجستۀ ايرانی اختصاص داشت. ازهمين رو، به ابتکار انجمن، "شب بوعلی سينا" نام گرفته بود. دانشنامه ايرانيکا زير نظر احسان يارشاطر در دانشگاه کلمبيا و با همکاری صدها پژوهشگر از مليت های مختلف تهيه می شود و به صورتهای چاپی و الکترونيکی به زبان انگليسی انتشار می يابد. چاپ جلد سيزدهم ايرانيکا در حال اتمام است.

'پزشکان برجسته ايرانی بودند'

احسان يارشاطر، بنيانگذار ايرانيکا توضيحاتی را در مورد تاريخچه تاسيس و ساختار اين دانشنامه ارايه داد

احسان يارشاطر در پيام خود از حوزۀ جغرافيايی-فرهنگی ايرانيان و از سهم آنان در تمدن بشری ياد کرد.

وی دربارۀ پزشکی، پس ازاشاره به آنچه در اوستا، کتاب مقدس زرتشتيان، آمده است، از پيشرفت اين دانش و رشته های مختلف آن در عصر ساسانی سخن گفت و با شرح بيشتری از چهره های درخشان طب دوره اسلامی همچون رازی و مجوسی و بوعلی سينا وجرجانی نام برد و افزود که همۀ پزشکان برجستۀ سده های نخست اين دوره، ايرانی بوده اند.

 

منبع : BBC

/ 0 نظر / 4 بازدید