بهار در کردستان !

18440087139.jpg

                                                                                                                     عکس از : خبرگزاری مهر

/ 1 نظر / 3 بازدید

صخره ها و ريشه های سرسخت درختها ! ديواره های سر بر افراشته کوهها ! چيزهای نيرومندی است تا دستهايم را بر آنها استوار کنم. شاخه ها از ريشه های پر صلابت درخت می رويد. کوهها از دامن پهناور خاک سر بر می کشد. موجها از دل سهمگين و گرانبار دريا بر می خيزد. بخوان ای مادر سياه پوست آواز چيزی استوار و پرتوان است! لنگستون هيوز