نقاش انتظار : Edward Hopper

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Automat _ 1927    

« ... در تمامی نقاشی های هاپر گوئی انتظار تنها مازاد طبیعی ملال است . مردان و زنانی که به افق خیره شده اند و گوئی چشم به راه کسی یا چیزی اند ... در نقاشی " اتومات " زنی تنها ، اندوهناک در کافه نشسته و به قهوه اش خیره شده است . به محیط اطراف بی اعتناست . گوئی ذهن او کانون تلاطم خاطرات تلخ و حزن انگیز است و آن فنجان قهوه صرفا بهانه ای ست برای دور کردن ذهن اش از محیط . نقش های مدور نقاشی  _ از میزی که زن پشت آن نشسته تا خود فنجان و نعلبکی و البته کلاهی که بر سر دارد _ اسارت ذهنی و البته از همه مهم تر مفهوم شکست ، نافرجامی و دور باطلی را باز می نمایاند که او در آن گرفتار شده است ...»

حرفه :هنرمند  شماره ٢٣

/ 0 نظر / 3 بازدید