فاجعه !

... در آنجا همواره فاجعه از آسمان می آید ! و دیگر فرقی نمی کند که شب باشد یا روز  .  می آید و بال های سیاه و ترکش های مرگبارش را می گسترد . بر غزه ٬ بر حیـفا ٬  بر نهـاریا ٬ بر کفر سوله و  بر قــانــا !

... در آنجا همواره فاجعه از آسمان می آید ! و دیگر کودکانی در صبحگاهان  دستانشان را برای نان دراز نخواهند کرد . دیگر پل ها و رنگین کمان ها ٬  زیـتون زارها و  بـاغ های انگـور و درخشش و تابناکی تپه های سبز سرزمین شان را نخواهـند دید !

... در آنجا همواره فاجعه از آسمان می آید ! می آید تا رقص ستاره ها را در جویبار رویاهای زیباترین فرزندان زمین به خون کشد !  

/ 0 نظر / 3 بازدید