فصلنامه کوه : " و اما حادثه ی نانگاپاربات "

..

.

.

.

.

 

.

.

در آخرین شماره از فصلنامه ی کوه ، نوشته ای افشاگرانه از شهرام نعمتی در باره رفتار و عملکرد اعضای تیم باشگاه دماوند و حامیان آنان بعد از حادثه ی رها کردن و مرگ سامان نعمتی در برنامه ی نانگاپاربات ، منتشر شده است:

« ... سعی می کنند با مقصر تراشی ، تناقض گوئی و ایجاد ابهام ، استفاده از تکنیک مرور زمان و مواردی از این دست ، تحلیل واقعی حادثه را ابتر کنند و گره ای ناگشوده به گره های دیگر اضافه کنند و در صورت اجبار به بررسی موضوع سعی می کنند که موضوعات در سطح بماند ... از مهمترین دلایل این افراد برای برخورد با حوادث می توان به گریز از مسئولیت پذیری و پاسخ گوئی ، باور به رسیدن به هدف به هر قیمت ، مهم بودن هدف و نه کمیت و کیفیت هزینه ها ، عدم درک ماهیت موضوع و موارد دیگر اشاره کرد ... برخی از افراد بسیار مشتاق هستند که در زمان هرچه سریع تر پرونده این حادثه چه در افکار عمومی و چه در جمع کوه نوردان بسته شود و با بروز حادثه ای دیگر بذر فراموشی در این خصوص پاشیده شود ... این موضوع نشانگر تلاش این افراد جهت مدیریت زمانی این حادثه به سمت فراموش شدن است . غافل از این که با این کار جامعه کوه نوردی متضرر اصلی خواهد بود... »

.

فصلنامه ی کوه شماره ۵٣

/ 0 نظر / 4 بازدید