پست های ارسال شده در مهر سال 1386

گزارش صعود K2 در نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان !

          ۱ـ اخبار کوه نوردی ايران             مريم مير ميثاقی ۲ـ اخبار کوه نوردی جهان            مينو ضابطيان ۳ـ گزارش هيات مديره                عباس محمدی ۴ـ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 98 بازدید

نام های دیگر !

« زنان در جامعه ایران از احترام بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند ...»                                                                            احمدی نژاد در نیویورک       ادامه مطلب
/ 2 نظر / 174 بازدید
                                         The Mountain Gallery                                         از سايت : http://www.terragalleria.com/mountain
/ 2 نظر / 23 بازدید