پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

دو کوه نورد آذربایجان شرقی از مرگ حتمی نجات یافتند

                                                                                                             کوه قوچ گلی ( کمال ) رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بستان آباد از نجات دو کوه نورد در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید

یادشان گرامی باد ...

ﺧـﻮاﺑـﻴـﺪی ﺑـﺪون ﻻﻻﻳـﻲ و ﻗﺼﻪ ‫ﺑﮕﻴﺮ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﺑﻲ درد و ﻏﺼﻪ ‫دﻳـﮕـﻪ ﻛـﺎﺑـﻮس زﻣـﺴﺘــﻮن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ ‫ﺗﻮی ﺧﻮاب گل های ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻲﭼﻴﻨﻲ ‫دﻳﮕﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻬﺮهﺗﻮ ﻧﻤﻲﺳﻮزوﻧﻪ ‫ﺟﺎی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید