پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

در لحظه

با این همه با من بوده ای                  تو . همواره درون صدایم . طرح : اردشیر رستمی شعر: آنا آخماتوا                                                                                            
/ 3 نظر / 65 بازدید