پست های ارسال شده در مهر سال 1392

این روزها ...

  من یکی را دوست نداشتم او هم مرا دوست نداشت یک روز جایی قرار گذاشتیم من نرفتم او هم نیامد.   شعر: اوزدمیر آصف عکس : فرامرز نصیری      
/ 12 نظر / 74 بازدید

در لحظه های تو

نگاه کن چه سکوتی                  در لحظه های تو                                             می ایستد     شعر: محمود معتقدی عکس : فرامرز نصیری        
/ 0 نظر / 32 بازدید