بشارت فردا ...

« کاریکاتور تنها یک اعلامیه نیست ؛ بلکه وظیفه دارد تشویق کند و بشارت بدهد . بشارت بدهد و از آینده و آرزوها سخن بگوید... ناجی العلی »

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهام

چون گروه كوه ما ، باربر و آشپز نداره[نیشخند]