کوه : شماره ی ۴۳

image10.JPG?uniq=23j8o2

چهل و سومين شماره ی فصلنامه ی کوه( ويژه ی تابستان ۸۵) در ۹۶ صفحه و با قيمت ۱۲۰۰۰ ريال منتشر شد . در فهرست مطالب اين شماره آمده است :

حرف اول ـ در مسير کاروان ها ـ گشايش مسير خشايار ـ یاد يار ـ کاروانسرای مرنجاب ـ صعود قلل خان تنگری و پوبدا ـ غار کلهرود ـ ميگرن و ارتفاع ـ هرم ۳ سبلان ـ غار شوی ـ آب مايه حيات ـ قله اسبی ـ به سوی دژ پارت ـ دهليز لوتسه ـ هزار مسجد ـ کوه نوردی از نگاه ديگر ـ مديريت بحران ـ صعود زمستانی دماوند ـ قانون و کو ه نوردی ـ در هوای رقيق ـ کوه ها و آدم ها ـ نکات فنی ـ کوکوشکا ـ کوه عريان ـ ببرهای برف ـ شرپاها ـ سقوط بهمن و...

 

کلاغ ها :

۱ـ به کلاغ ها گفته ايم : بايد خود را به موعظه های پايان ناپذير حسن صالحی مقدم ـ و اين بار در باب اقتصاد(!) ـ عادت دهند و بياموزند در اين سرزمين ٬ بيماری پند و اندرز و موعظه و نظر دادن ( آن هم از نوع تخصصی و فنی ) در باره ی همه امور کائنات ٬ پدیده ای  عادی و طبيعی محسوب می شود !!  به آنها گفته ايم : در اين سرزمين ٬ هيچ چيز در جايگاه حقيقی خود قرار ندارد  . رانندگان تاکسی سخنان خانم رايس در شــــورای امنيت را تحليل می کنند و تحليل گران و دانش آموختگان دنيای سياست در حجره های نيمه تاريک بازار تهران به تجارت فرش های دستبافت کاشان و تبريز مشغولند و تاجران کهنه کار در مجلس قانون گذاری ديده می شوند و ... ! به کلاغ ها گفته ايم : شباهت غير معمول آخوندهای حوزه علميه با دکترهای دندانپزشکی  که مجله ی تخصصی کوه نوردی انتشار می دهند ٬ در اين سرزمين پديده ای عادی و طبيعی است !!

۲ـ عذرخواهی حسن صالحی مقدم و همکارانش بابت اشتباهات فاحش درشماره ی قبل و همچنين اشاره و تاکيد بر حقوق خوانندگان ـ  هنگام افزايش صفحات آگهی ـ  را می توان يکی از نکات مثبت و اميدوارکننده در اين شماره از مجله ی کوه دانست .

/ 0 نظر / 6 بازدید