لحظه ی زیبای تولد ستاره ای دیگر

لحظات زیبای متولد شدن ستاره ای جدید توسط تلسکوپ هابل سازمان فضایی امریکا به ثبت رسیده است . به گفته متخصصان و اخترشناسان تصاویر صورت فلکی کارینا که توسط تلسکوپ فضایی هابل به ثبت رسیده است بیشتر به آتش بازی شباهت دارد. در این تصویر لحظات زیبای تولد یک ستاره در میان خوشه ای ستاره ای به ثبت رسیده است. این خوشه در میان ابرهایی از غبارها و گازهای میان ستاره ای که سحابی خوانده شده و مواد خام مورد نیاز برای شکل گیری ستاره ها را تامین می کنند، احاطه شده است . این سحابی که در فاصله 20 هزار سال نوری در صورت فلکی کارینا واقع شده است از خوشه ستاره ای مرکزی به نام NGC 3603 برخوردار است. خوشه های ستاره ای مانند NGC 3603 نشانه های مهمی برای درک منشا شکل گیری ستارهای عظیم در جهان اولیه به شمار می روند .

www.space.com

/ 0 نظر / 4 بازدید