در ستایش عشق ...

نخست

دیر زمانی در او نگریستم

چندان که چون نظر از وی باز گرفتم

در پیرامون من

همه چیزی

              به هیئت او در آمده بود .

                                                  احمد شاملو

 

***

عکس : فرامرز نصیری

/ 1 نظر / 29 بازدید
ساجده فاضلی

شاملو دوستش دارم و این روزها بیشتر شاملو می خوانم ! سبز باشید[گل]