مانيفست !

« ...قلم توتم من است . او نمی گذارد که فراموش کنم . که فراموش شوم . که با شب خو کنم . که از آفتاب نگويم . که ديروز را از ياد ببرم . که فردا را بياد نياورم . که از انتظار چشم بپوشم . که تسليم شوم . نوميد شوم . به خوشبختی رو کنم . به تسليم خو کنم ... »

علی شريعتی

/ 0 نظر / 3 بازدید