ارتفاعات تالش ...

دختران دشت !

دختران انتظار !

دختران اميد تنگ

                     در دشت بی کران ٬

و آرزوهای بی کران

                     در خلـق های تنگ !

...

دختران رفت و آمد

                        در دشت مه زده !

دختران شرم

                    شبنم

                             افتادگی

                                         رمـه !

ـ شاملو ـ

.............................................................................

عکس از : س . شجاعی ( ارتفاعات تالش )

از وبلاگ : سودر http://sodar.persianblog.ir

/ 0 نظر / 3 بازدید