نامی نمانده است ...

چرا به یاد نمی آورم ؟ از هر چه تو را به یاد من می آورد ، نامی نیست ،

هی سبز کوچک غریب ! از کوچه ها ، از کلمات ، از نام ها ،

نامی نمانده است . باران می آید ، گفتی بیا به کوه برویم ...

.

شعر: سیدعلی صالحی

عکس: فرامرز نصیری

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سبز کوچک غریب ..

او که بی‌دليل مرا به درآمدنِ آفتاب اميد می‌دهد ابلهِ دلسوزِ ساده‌ای‌ست که نمی‌داند نوميدی سرآغازِ دانايیِ آدمی‌ست ...