میکل آنژ : در ستایش انسان !

 72644539504.jpg

« میکل آنژ ... در مدتی کـــــمتر از چهار سال ٬ به تنهائی اثری خارق العاده و شاهکاری بی مانند در تاریخ هنر جهان آفرید ... آفرینش آدم ...  در نظر او بدن آدمی نه فقط به علت شکل طبیعی اش بلکه به علت ارزش معنوی و فلسفی اش زیبا است . بدن  فقط تجلی گاه روح یا حالتی از ذهن یا شخصیت آدمی است . میکل آنژ بدن آدمی را به ساده ترین و ابتدائی ترین شکلش شبیه سازی می کند . به حالت برهنه یا با ردائی ساده بر تن . بی هیچ پس زمینه یا رنگ آمیزی تزئینی و همواره با احساس پیکر تراشانه ... صحنه آفرینش آدم ٬ شبیه سازی سنتی نیست بلکه تفسیری شجاعانه و سراپا انسانی از آن حادثه ازلی است . خدا و آدم که از اعضای نژاد موجودات برترند ٬ در منظره ای آغازین و بی شکل با یکدیگر روبرو می شوند که آدم هنوز جزئی از آن و همانند کره خاکی سنگین است...»

هنر در گذر زمان 

/ 0 نظر / 3 بازدید