پشت پرده ی گرم شدن زمين !

نتايج حاصل از مطالعات و بررسی های اخير دانشمندان دانمارکی حاکی از آن است که فعل و انفعالات کيهانی با تاثير روی شرايط جوی ٬ ممکن است باعث کاهش ابرها و در نتيجه افزايش دمای زمين شده باشد . ابرها نقش مهمی در رسيدن انرژی خورشيد به زمين دارند چرا که با افزايش ابرها ٬ دمای زمين کاهش می يابد . بنابراين هر چه بيشتر فعاليت های کيهانی وجود داشته باشد ابرهای بيشتری ايجاد می شود و در نتيجه زمين سردتر خواهد شد . در دوره هايی که فعاليت مغناطيسی خورشيد شدت می يابد ٬ اشعه های کيهانی کمتری توليد می شود . چنين پدپده ای بر جو زمين تاثير گذارده و در نتيجه ابرهای کمی در آسمان ايجاد خواهند شد . اين امر باعث گرم تر شدن زمين می شود .

از : BBC

/ 0 نظر / 3 بازدید