در ستایش زیبائی جهان !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

« اهرمن از گیومرث پرسید تو چه چیز را بیشتر دشمن می داری و از آن می ترسی . گیومرث گفت که اگر من به در دوزخ برسم بسیار می ترسم ، و چون اهرمن با او به آنجا رسید ، چموشی کرد و حیله ای به کار برد تا گیومرث بر زمین افتاد . اهرمن او را بلند کرد و از او پرسیدکه از کدام سوی تو آغاز به خوردن کنم . گیومرث گفت از پای من شروع کن تا بتوانم مدتی به زیبائی جهان بنگرم ... »

.

(نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران )

.

/ 0 نظر / 3 بازدید