پیشنهاد کتاب : آفرینش و آزادی

« ... زمانی نه چندان دور ، لودویگ ویتگنشتاین گفته بود که هدف او در فلسفه نشان دادن راه گریز به مگسی است که در بطری گرفتار آمده باشد . عبارتی که در نگاه نخست به یک شوخی شبیه است . اما همچون تمامی طنزهای خاص آن اندیشگر معنایی ژرف دارد : فلسفه کوششی ست در راستای رهایی ... و دادن خبری از آزادی همچون تاویلی ، فهمی ، برداشتی . فلسفه طلب آزادی است ، وقتی تسلیم انگاره ی حقیری از آزادی که روزگار برایت ترسیم کرده نشوی . کسی که با روزگارش کنار آمده باشد ، چیز تازه ای نمی طلبد و در پی ساختن بر نمی آید . فقط آن کس که دوران خود را نپذیرد و آن را محنت بار و دشوار بیابد در پی رهایی برمی آید .   نووالیس می گفت  :  "  روزگار فرخنده را فلسفه ای نیست   " و  هگل یادآور   می شد که  جغد مینروا  ،  الاهه ی خرد ،   فقط در ظلمت  شامگاهی   بال و پر می گشاید  ... از مقدمه کتاب  »

.

نویسنده : بابک احمدی  انتشارات : نشر مرکز   تعدادصفحات : 414

.

/ 0 نظر / 4 بازدید