به نرودا ...

.

"  روزی ، جایی ، سرانجام

به هم خواهیم رسید .  "

سلسله جبال ماچوپیچو

به بلندی های دماوند

چنین نوشته بود .

دماوند غمگین بود

دماوند به ماچوپیچو نوشت :

"  دیر است دیگر ، دوست من !  "

و دماوند

رو به روستای پایین دره راه افتاد

هق هق یتیم کتک خورده ای شنیده بود .

                                                                      «  علی صالحی  »

 

*****

عکس از فرامرز نصیری

.

/ 0 نظر / 3 بازدید