در ستايش آزادی !

 

 

 

 

آزادی به بال ها می ماند

به نسيمی که در ميان برگ ها می وزد

و بر گلی ساده آرام می گيرد .

به خوابی می ماند   که در آن

                                    ما خود

                                           رويای خويشتن ايم .

به دندان فرو بردن در ميوه ممنوع می ماند آزادی

به گشودن دروازه ی قديمی متروک و

                                            دست های زندانی .

« اوکتاويو پاز »

 

/ 0 نظر / 3 بازدید