افق ها ...

این جا باران و باد

با دریا سخن می گویند

گوش فرا می دهم بی آن که

چیزی از نجوای شان بفهمم

اما در دوردست ها

جایی که آذرخش چنان درخششی ندارد

تا افق ها را روشن کند

صدای تو با سایه ها سخن می گوید

درست مانند روزی که از راه رسیدی  ...       " نونو ژودیس "

.

___________________

عکس از : فرامرز نصیری

/ 1 نظر / 3 بازدید
باران

سلام قشنگ بود... آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه ی آشفته ی ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه ی کوتاهی ، پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر فروغ فرخ زاد به من هم سر بزنید خوشحال می شم