در خلوت یک روز باران ریز ...

زنگ باران به صدا می آید

آدم اینجا تنهاست

و در این تنهائی ، سایه ی نارونی

تا ابدیت جاری ست ... 

                                                     "سهراب سپهری "

.

***

عکس : فرامرز نصیری

.

/ 1 نظر / 3 بازدید
من

زنگ باران به صدا می آید هم از اشعار سپهری است؟