آينده جنگل هاي زيباي شمال فاجعه‌آميز خواهد بود!

در حالي كه براي تشکيل 25 ميليمتر خاک 300 سال زمان لازم است، ميزان فرسايش خاک در جنگلهاي شمال سالانه 15 تا 25 تن در هکتار برآورد شده است كه اين ميزان در مقايسه با رقم 5/2 تن در هكتار نرم جهاني، به گفته دبير شبکه‌هاي زيست‌محيطي منطقه شمال کشور يك ركورد محسوب مي‌شود!

بيش از 100 ميليون هكتار از اراضي ايران تحت تاثير پديده بيابان‌زايي است كه از اين مساحت 75 ميليون هكتار تحت تاثير فرسايش آبي، 20 ميليون هكتار تحت تاثير فرسايش بادي و پنج ميليون هكتار تحت تاثير ساير عوامل شيميايي و فيزيكي بيابان‌زايي همچون كاهش حاصلخيزي خاك، شوري‌زايي و ساير تخريب‌هاست.

از سوي ديگر بر اساس برآوردهاي انجام شده هر هكتار از اكوسيستم جنگلهاي شمال كشور (خزري) سالانه بطور متوسط حدود 11 ميليون ريال ارزش اقتصادي از 17 كاركرد مختلف توليد مي‌كند كه 75 درصد كاركردهاي اكوسيستم جنگلي خزر را ارزشهاي زيست محيطي و تنوع زيستي، 13 درصد را ارزشهاي حفاظتي تشكيل داده و تنها حدود 7 درصد درآمدهاي بالقوه حاصل از توليد مواد خام نظير الوار و بقيه ارزشها مربوط به تنظيم جريان آب، ارزشهاي فرهنگي و غيره است.

به گزارش پايگاه ملي داده هاي علوم زمين، بر اساس اين برآورد، از 16 هزار و 174 ميليارد ريال ارزش خدمات و كاركردهاي اكوسيستمي جنگلهاي خزري، سالانه حدود 4 هزار و 529 ميليارد ريال آن يعني 28 درصد بدون هيچ‌ گونه اثر منفي بر عملكرد اكوسيستم، مي‌تواند توليد و عمدتا نصيب ساكنان مناطق پايين‌دست يعني قشر وسيع كشاورزان و شهرنشينان در نواحي جلگه‌اي شود، اين در حاليست كه درآمد تقريبي ناشي از قطع و فروش درختان كه با خسارات فراوان به عملكرد اكوسيستم همراه است، تنها حدود يكهزار ميليارد ريال (حدود 6 درصد) است.

مهندس حسن احمدپور، دبير شبکه‌هاي زيست‌محيطي منطقه شمال کشور با اشاره به اين كه بخشي از جنگلهاي باقيمانده شمال كشور مطلوبيت و کيفيت مناسب را نداشته و وسعت زيادي به مخروبه تبديل شده است مي‌گويد: اين در حاليست که جنگلهاي شمال علاوه بر ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود از نظر تنوع گونه‌اي، ارزش ذخيره و گاهي بسياري موارد ديگر از ديدگاه اقتصاد محيط زيست از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند.

وي خاطرنشان مي‌كند كه بايد هرچه سريعتر جهت ساماندهي عرصه‌هاي جنگلي برنامه‌ريزي کرد در غير اين صورت آينده جنگلهاي زيباي شمال فاجعه‌آميز خواهد بود!

منبع : پرشين ژئو

/ 0 نظر / 6 بازدید