وقتی میعادی نباشد...

.

.

.

.

.

 

وقتی که هیچ چیز نداری

وقتی که دست هایت

ویرانه هائی هستند بی هیچ انتظاری ،

حتی بی هیچ حسرتی ،

دیگر چه بیم آن که تو را آفتاب و ماه ننوازند ؟

وقتی میعادی نباشد ، رفتن چرا ؟

.

/ 0 نظر / 3 بازدید