نشست ماه آذر ...

انجمن کوه نوردان ايران نشست ماه آذر خود را روز چهارشنبه ۱۴/۹/۸۶ ساعت ۱۷ در محل سازمان های غير دولتی واقع در خيابان ويلا نبش ورشو برگزار خواهد کرد . در اين نشست ٬ سعيد طوسی (يکی ازچهره های صاحب نام در کوه نوردی مستقل ايران)گزارشی از نخستين صعود ايرانی به قله  آمادابلام ارائه خواهد نمود  و دکتر مساعديان نيز در باره  سرمازدگی سخنرانی خواهد داشت .

خبر از : عباس محمدی

/ 0 نظر / 5 بازدید