در ستايش ادبيات !

 

 

 

 

...ادبيات به تک تک افراد با همه ويژگی های فردی شان امکان داده از تاريخ فراتر بروند . ما در مقام خوانندگان سروانتس ٬ شکسپير ٬ دانته و تولستوی يکديگر را در پهنه گسترده ی مکان و زمان درک می کنيم و خود را اعضای يک پيکر می يابيم ٬ زيرا در آثار اين نويسندگان چيزهائی می آموزيم که ساير آدميان نيز آموخته اند ٬ و اين همان وجه اشتراک ماست به رغم طيف وسيعی از تفاوت ها که ما را از هم جدا می کند . برای ايمن داشتن انسان از حماقت ٬ تعصب ٬ نژادپرستی ٬ تفرقه مذهبی و سياسی و ناسيوناليسم انحصارطلبانه ٬ هيــــــــچ چيز از اين حقيقت که در آثــار ادبی بزرگ آشکار می شود موثرتر نيست : مــــــــــردان و زنـــــــان همه ی ملت ها در هر کجا که هستند در اصل برابرند و تنها بی عدالتی است که در ميان آنان بذر تبعيض و ترس و استثمار می پراکند (چرا ادبيات : ماريو بارگاس يوسا ــ ترجمه عبداله کوثری )

/ 1 نظر / 3 بازدید
احسان.

ادبیات برای آنانکه بدان چیزی که دارند خرسندند، برای آنان که از زندگی بدان گونه که هست راضی هستند چیزی ندارد که بگوید. ادبیات خوراک جانهای ناخرسند و عاصی است. زبان رسای ناسازگاران و پناه گاه کسانی است که بدان چیزی که دارند خشنود نیستند. ... ص ۲۳.