ذوب بی سابقه ی تعدادی از یخچال ها در چند رشته کوه

 10533521697.jpg

دانشمندان در مطالعات اخیر خود بر روی 30 یخچال طبیعی در 9 رشته کوه در سطح جـــهان به این نتیجه رسیده اند که در سالهای 1980 تا 1999 به طور متوسط 3/0 متر از یخچال های طبیــعی آب شــده اند . امــا ایــن در حالیــست که در ســـــال 2006 به تنهایی 5/1 متر از این یخچال ها ذوب شده اند.

بیشترین تغییر به یخچالی در نروژ مربوط بوده که 1/3 متر نازک تر شده است. این در حالیست که تنها اندکی به قطر یخچال دیگری در شیلی اضافه شده است.آچیم استینر، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در این باره می گوید: " میلیون ها نفر از مردم دنیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آشامیدن ٬کشاورزی و مصارف صنعتی به این منابع آبی طبیعی وابسته هستند." به گفته آقای استینر لازم است که همه مردم به موضوع رشد فزاینده ذوب شدن این یخچال ها توجه کنند...


گزارش از : BBC
عکس : اینترنت

/ 1 نظر / 3 بازدید