پيش بينی های هواشناسی !

 

 

 

 

يکی از وظايف مهم و ضروری برای طراحان و سرپرستان برنامه های کوه نوردی ٬ پيگيری و توجه جدی به شرايط جوی و پيش بينی های هواشناسی از سوی منابع معتبر است . آن را جدی بگيريد . لطفا !

                                www.weather.ir

www.wunderground.com/global/stations/40754.html 

/ 0 نظر / 4 بازدید